Home사이버홍보실광고이야기TV/CM
 


청정원 누드 2차 캠페인

2010년 09월

대상주식회사
 
           
       
누드 2차 캠페인 순창고추장 기체조편 마시는 홍초 햇살담은 간장 청정원 카레여왕
       
청정원 맛선생 순창고추장 생활회화 순창고추장 MMS 마시는홍초 - 초능력 Nude Campaign -
런칭편
               
Nude Campaign - 프리런칭편